Warunki i zasady

Venetian House Aparthotel

Warunki i zasady

DANE KONTAKTOWE I REJESTROWE
Hamilton Group Robert Watkins z siedzibą w Krakowie, ul. Cybulskiego 2
NIP: 676 229 05 25, REGON: 356912828
Venetian House Aparthotel:
Rynek Główny 11
31-042 Kraków
mail: [email protected]
tel.: +48 512 132 238

Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami wynajmu apartamentów Venetian House. Jeśli zdecydują się Państwo na skorzystanie z naszych usług, zakładamy, że wyrażają Państwo zgodę na zaproponowane przez nas reguły i podporządkują się im. Jeśli nie zgadzają się Państwo z regułami przedstawionymi dalej, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z naszych usług.

PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin obowiązuje na terenie Venetian House Aparthotel i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Aparthotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty rejestracyjnej. Dokonując wyżej wymienionej czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

DOBA W APARTHOTELU

 1. Doba w Aparthotelu trwa od godz. 15:00 do godz. 11:00.
 2. Po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją możliwe jest zameldowanie przed rozpoczęciem doby lub późniejsze wymeldowanie. Recepcja uwzględni życzenie w miarę dostępności pokoi, mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

MELDUNEK

 1. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty rejestracyjnej.
 2. Aparthotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił pobyt Gości lub funkcjonowania obiektu.
 3. W przypadku chęci przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien poinformować recepcję najpóźniej do godz. 11:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Przedłużenie pobytu jest możliwe zgodnie z aktualną dostępnością pokoi i obowiązującym cennikiem.
 4. Niepoinformowanie recepcji o chęci przedłużenia pobytu zgodnie z pkt 3, a także pozostanie
  w pokoju lub pozostawienie rzeczy w pokoju traktowane jest jako przedłużenie pobytu przez Gościa.
 5. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który jest pod wpływem alkoholu.
 6. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w pokoju wyłącznie od godziny 7:00 do 22.00
 7. Zwierzęta nie są akceptowane.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

 1. Odpowiedzialność Aparthotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1964 roku w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady (Dz. U. /. 1965 r. nr 1, póz. 2, z późniejszymi zmianami).
 1. Przedmioty wartościowe powinny być zdeponowane w sejfie znajdującym się w pokoju Gościa, sejf powinien być prawidłowo zamknięty zgodnie z instrukcją jego użytkowania. Inne wartościowe rzeczy mogą być złożone do depozytu w recepcji, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia takiej chęci. Obiekt ma prawo odmówić przyjęcia rzeczy do depozytu, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu, ich gabaryt przekracza możliwości ich przechowywania lub ich wartość jest zbyt duża w stosunku do standardu obiektu.
 2. Gość powinien zawiadomić recepcję niezwłocznie po odkryciu szkody.
 3. Jeżeli personel nie zareaguje odpowiednio w celu wyjaśnienia bądź rozwiązywania ewentualnych problemów, powodując tym samym poważne zakłócenia pobytu naszych Gości w obiekcie, możliwa jest negocjacja zniżki bądź zwrotu kwoty uiszczonej za nasze usługi. Odpowiedzialność Aparthotelu będzie ograniczona do wartości całkowitego kosztu rezerwacji.

 4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem obsługi Aparthotelu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia oraz urządzeń w wynajmowanym pokoju oraz na terenie obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Powyższe oznacza także, że jeśli bielizna hotelowa, pościel, wykładziny i / lub podłogi, ściany i tapety ścienne zostaną uszkodzone lub zabrudzone ponad przeciętną miarę – wynikającą ze zwykłego ich użytkowania, wskutek działania Gościa lub innych osób, którym Gość udostępnił pokój, wówczas Gość może zostać obciążony kosztami czyszczenia, naprawy, zakupu nowego wyposażenia lub innego sposobu przywrócenia mienia do stanu poprzedniego. W przypadku stwierdzenia zniszczeń zostanie naliczona opłata adekwatnie do wyceny szkody wraz z kosztami jej usunięcia.
 2. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania recepcji.
 3. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu przez Gościa, Aparthotel zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług. Gość zostanie poproszony o zapłatę za pobyt oraz ewentualne uszkodzenia i natychmiastowego opuszczenia obiektu bez możliwości zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu.
 4. Aparthotel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za szkodę, która zostanie ujawniona po jego wyjeździe.
 5. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Aparthotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 6. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia. W przypadku złamania zakazu, na Gości zostanie nałożona opłata za dearomatyzację pokoju w wysokości 500zł.
 7. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję, a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić obiekt bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Aparthotelu.

POSTANOWIENIA DODATKOWE  

 1. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00. Goście proszeni są o takie zachowania, aby w żaden sposób nie zakłócać spokoju pobytu innych Gości. W przypadku naruszenia tej zasady obiekt uprawniony jest do wezwania Ochrony lub natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług noclegowych.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia oraz własnych urządzeń elektrycznych, np. świeczek, grzałek, żelazek. Wyjątek stanowią urządzenia do higieny osobistej jak golarka czy szczoteczka elektryczna.
 3. W pokojach nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
 4. Podczas wymeldowania należy zwrócić w recepcji wszystkie wydane karty oraz standardowe klucze do pokoju. W przypadku zgubienia karty otwierającej pokój obowiązuje opłata 20zł za kartę. W razie zgubienia standardowego klucza obowiązuje opłata 200zł za klucz.
 1. Ze względów bezpieczeństwa Gość opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okno, wyjąć kartę do pokoju z włącznika prądu, zakręcić krany i zamknąć drzwi.
 2. Dzieci poniżej 12 lat powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 3. W obiekcie obowiązuje zakaz organizowania imprez i przyjęć, w tym wieczorów kawalerskich i panieńskich. W przypadku nieprzestrzegania tej zasady zostanie naliczona kara umowna w wysokości adekwatnej do strat poniesionych przez Aparthotel oraz przez innych Gości przebywających w tym samym czasie w obiekcie.

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobiste pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju, zostaną odesłane na pisemną prośbę oraz koszt Gościa na wskazany adres.
 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Aparthotel przechowa przedmioty przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu zostaną one poddane utylizacji.
 3. Aparthotel nie przechowuje artykułów spożywczych i medycznych, nie przechowuje też używanej bielizny osobistej.

WARUNKI DOKONYWANIA REZERWACJI

Oferta bezzwrotna – W przypadku odwołania rezerwacji lub nie pojawienia się w obiekcie, Gość nie otrzyma zwrotu ani rekompensaty za opłaconą ale nie wykorzystaną rezerwację. Warunki oferty bezzwrotnej wykluczają również możliwość dokonywania zmiany ustalonego pierwotnie terminu. Gość zobowiązany jest do opłacenia całości rezerwacji w ciągu 1 godziny od jej dokonania. W przypadku braku płatności rezerwacja zostanie anulowana.

Oferta standard – Gość ma prawo anulować rezerwację do 7 dni przed przyjazdem. Gość nie zapłaci za rezerwację w chwili jej dokonania, ale może zostać poproszony o gwarancję płatności. Obiekt w odrębnym mailu prześle do Gościa link z prośbą o udostępnienie karty kredytowej. Całkowita płatność za dokonaną rezerwację zostanie jednak pobrana na 7 dni przed planowanym przyjazdem do obiektu. Jeśli termin rezerwacji jest krótszy niż 7 dni przed przyjazdem, wtedy rezerwacja jest traktowana jak oferta bezzwrotna. W przypadku odwołania rezerwacji po terminie lub nie pojawienia się w obiekcie, Gość nie otrzyma zwrotu ani rekompensaty za opłaconą ale nie wykorzystaną rezerwację.

REZERWACJE GRUPOWE

 1. W przypadku rezerwacji obejmujących 8 osób lub więcej, lub 3 pokoje i więcej, w obiekcie mogą obowiązywać inne warunki dokonywania rezerwacji. Obiekt uzgadnia indywidualnie z Gościem odrębne warunki dla rezerwacji grupowych, biorąc pod uwagę ilość gości, ilość pokoi, termin rezerwacji, długość pobytu oraz charakter grupy.
 2. W trosce o komfort i zapewnienie warunków do wypoczynku naszym Gościom, w obiekcie nie przyjmujemy rezerwacji o charakterze imprezowym, szczególnie wieczorów kawalerskich i panieńskich.
 3. W przypadku grup zorganizowanych (8 osób lub 3 pokoi i więcej), Goście podczas zameldowania zostaną poproszeni o wpłatę depozytu w wysokości 400zł za pokój. Depozyt zostanie zwrócony po wymeldowaniu i sprawdzeniu pokoju.

ODSTĄPIENIE OD KOSZTÓW ANULOWANIA

Aparthotel nie odstępuje od standardowych zasad anulowania rezerwacji z tytułu osobistych powodów Gościa lub działania siły wyższej. Przez powody osobiste rozumie się choroby, zmiany w planie podróży, opóźnienie w podróży lub inne przyczyny, które mogą spowodować, iż Gość nie będzie w stanie dotrzymać rezerwacji, z wyjątkiem poważnej choroby, poważnych obrażeń lub śmierci Gościa. Przez siłę wyższą rozumie się wojnę, strajki, katastrofy naturalne lub inne zjawiska przyrodnicze.

ZAKWATEROWANIE ZASTĘPCZE

Aparthotel zastrzega sobie prawo zamiany zarezerwowanego pokoju na lokal o takim samym lub wyższym standardzie, jeżeli pierwotnie zarezerwowany pokój z jakiegoś powodu nie będzie dostępny. Jeżeli pokój zostanie zastąpione pokojem o niższym standardzie, różnica w cenie wynajęcia pokoju zarezerwowanego pierwotnie i pokoju zastępczego zostanie zwrócona.

REKLAMACJE

W przypadku wykrycia wad dostarczonej usługi, Klient ma prawo do jej reklamacji. Złożenie reklamacji może nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia zakupu. Reklamację należy zgłosić mailowo: [email protected]
Sprzedawca ma 14 dni kalendarzowych, aby ustosunkować się do reklamacji i przekazać kupującemu informację o jej przyjęciu lub odrzuceniu.

METODY PŁATNOŚCI

Aparthotel za świadczone usługi akceptuje następujące metody płatności:

 1. Gotówka – płatność bezpośrednio w Recepcji
 2. Przelewem na rachunek bankowy firmy Hamilton Group Robert Watkins:a) Dla przelewów w PLN nr konta: 50 1090 1665 0000 0001 3181 4457
  b) Dla przelewów w EU nr konta: PL50 1090 1665 0000 0001 3181 4457
  c) SWIFT: WBKPPLPP (Santander Bank Polska S.A.)
 3. Za pomocą elektronicznych środków płatniczych: Tpay, Elavon, eService
  (Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.pdf)

RODO 

 1. Dane osobowe podane w trakcie procesu Rezerwacji oraz Meldunku – są chronione i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Administratorem danych osobowych jest Hamilton Group Robert Watkins, ul. Cybulskiego 2, 31-117 Kraków, NIP: 676 229 05 25. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
 1. Dane osobowe Gości będą przetwarzane na potrzeby dokonania rezerwacji, świadczenia usług, a także na potrzeby działań marketingowych, informacyjnych oraz w celu komunikacji z obsługą Aparthotelu.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do skorzystania z usług Aparthotelu. Przetworzeniu oraz przechowywaniu podlegają następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, telefonu, nr karty płatniczej, nr rachunku bankowego.
 3. Gościom Aparthotelu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu do organu nadzoru, jeśli dane są wykorzystywane niezgodnie z ich przeznaczeniem lub Aparthotel narusza ich bezpieczeństwo. Aby skorzystać ze swoich uprawnień Gość może skontaktować się z Administratorem danych wysyłając korespondencję na adres: [email protected]